Our Team

 • MR. Robert Dsouza
  IHRP National President
 • MR. Peter Dsouza
  National General Secretary
 • MR. Murli Naidu
  National Secretary
 • MR. Mohan Babu
  Hyderbad – Karnataka President
 • MR. Prakash
  Karnataka - Youth Commite President
 • MR. Ananda Shetty
  South Canara District President
 • MR. Uday Shetty
  Udupi District President
 • MR. Naveen
  Raichur District President